Obec Hlincová Hora

Úřední deska

Směrnice 01/2012

Vnitřní směrnice č. 01/2012 Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Hlincová Hora

Vnitřní směrnice č.  01/2012 Směrnice pro evidenci veřejných zakázek

a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Hlincová Hora

 

datum vzniku / úpravy: 23.10.2012

 

Obec Hlincová Hora

 

 

VNITŘNÍ  SMĚRNICE

č. 01/2012

SMĚRNICE

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ HLINCOVÁ HORA

 

 

Tato směrnice upravuje způsob evidence veřejných zakázek a postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, tj. veřejných zakázek na dodávky nebo na služby do 1,000.000,- Kč bez DPH, nebo na veřejné zakázky na stavební práce do 3,000.000,- Kč bez DPH.

 

Čl. 1

Centrální evidence veřejných zakázek zadávaných obcí

 

  1. Centrální evidence veřejných zakázek zadávaných obcí je zabezpečována a vedena v elektronické podobě na obecním úřadě, a to tabulkovou formou vytvořenou v EXCELu, kde má obecní úřad vytvořenou složku pro evidenci veřejných zakázek. Do evidence se zapisují všechny veřejné zakázky zadávané obcí s výjimkami uvedenými v této směrnici.
  2. Evidenční číslo veřejné zakázky se uvádí ve tvaru rrxxx (kde rr je číslo roku veřejné zakázky, xxx je pořadové číslo veřejné zakázky na obecním úřadu - např. první veřejná zakázka v roce 2012 u obecního úřadu bude mít číslo 12001). Zapisování do příslušné tabulky může provádět jen starostou obce určený zaměstnanec obecního úřadu, ostatní zaměstnanci obecního úřadu mají pouze přístup k prohlížení. Tabulka se vyplňuje průběžně tak, jak se průběh veřejné zakázky vyvíjí. Vzor tabulky je uveden v příloze č. 1 této směrnice.

 

 

Čl. 2

Veřejné zakázky malého rozsahu

 

2.1

Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona není obec v souladu s § 18 odst. 5 povinna zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v   § 6, tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení  a zákazu diskriminace.

Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tato směrnice stanoví následující postup:

 

 

 

 

 

2.2

Veřejné zakázky malého rozsahu do 150.000,- Kč bez DPH včetně

 

2.2.1.   Dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne 150.000,- Kč bez DPH, vybírá starosta obce. Je přitom povinen dodržet zásady stanovené v čl. 2.1.

2.2.2.   Před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu nad 100.000,- Kč do 150.000,- Kč bez    DPH je povinen provést zjednodušený písemný průzkum trhu zaměřený na cenu, termín plnění a další, dle vlastního uvážení. Zaslané nabídky od jednotlivých dodavatelů založí k jednoduché písemné dokumentaci o veřejné zakázce malého rozsahu (např. k objednávce, smlouvě, apod.).

2.2.3.   U zadání veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne 100.000,- Kč bez DPH včetně může starosta obce vycházet pouze z informací o trhu, místní znalosti a svých poznatků a zkušeností. O těchto veřejných zakázkách malého rozsahu se vede dokumentace do částky 30.000,00 Kč. Zakázky pod 30.000,-Kč se nezapisují do centrální evidence zakázek zadávaných obcí.

 

 

2.3.

Veřejné zakázky malého rozsahu nad 150.000,- Kč do 999.999,- Kč,

respektive do 2,999.999,- Kč

 

2.3.1.   O veřejných zakázkách malého rozsahu, jejichž předpokládaná cena přesáhne 150.000,- Kč a nedosáhne 1,000.000,- Kč v případě zakázky na dodávky nebo služby nebo 3,000.000,- Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce rozhoduje zastupitelstvo obce. 

2.3.2.   U těchto veřejných zakázek malého rozsahu je třeba vyzvat nejméně 3 dodavatele k předložení nabídky. Znění výzvy se zveřejní i na webových stránkách obce, tím se veřejná zakázka malého rozsahu stává otevřenou a vytváří se tak prostor k předložení nabídky i pro jiné, než oslovené dodavatele.

            Ve výzvě se uvede zejména:

            a) identifikace zadavatele;

            b) vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu;

            c) místo a doba plnění;

            d) požadovaný obsah nabídky;

            e) doložení požadovaných dokladů ke splnění kvalifikačních předpokladů;

            f) platební podmínky;

            g) způsob a místo podávání nabídek;

            h) další požadavky a podmínky.

            Splnění kvalifikačních předpokladů dle § 53, § 54 a § 56 zákona č. 137/2006 Sb. se prokazuje čestným prohlášením. Uchazeč dále prokáže čestným prohlášením svou ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku malého rozsahu.

 

            Vzor výzvy je uveden v příloze č. 2 této směrnice

 

2.3.3.   Text výzvy a seznam přímo obesílaných dodavatelů schvaluje starosta obce.  Dále starosta obce stanoví hodnotící komisi s minimálním počtem 3 členů bez náhradníků. Hodnotící komise zvolí ze svého středu předsedu, otevře neveřejně nabídky, o průběhu jednání sepíše jednoduchý zápis, ve kterém uvede charakteristiku jednotlivých nabídek a navrhne zastupitelstvu obce nejvhodnější nabídku včetně zdůvodnění tak, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, výběrová komise vyřadí a již dále nehodnotí. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne s konečnou platností zastupitelstvo obce. Posléze bude uchazečům písemně oznámeno, zda byli vybráni k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu či nikoliv a čí nabídka byla vybrána.

 

2.3.4.   Zastupitelstvo obce nebo starosta může v odůvodněných případech, zejména pokud je nutné provést „zakázku“ v krátké době nebo jde o „zakázku“ obdobného druhu, na jakou již bylo řízení podle předchozích odstavců provedeno nebo oslovení dodavatelé neměli o „zakázku“ zájem nebo by vzhledem k objemu „zakázky“ a malému množství vhodných dodavatelů nebylo hospodárné provést řízení podle předchozích odstavců, rozhodnout, že veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána přímo jednomu dodavateli. Takové rozhodnutí musí být řádně odůvodněno a je třeba dbát, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

 

 

Čl. 3

Společná ustanovení

 

Při zpracování veřejné zakázky, které se týkají služeb a stavebních prací v obytné zástavbě, uvádět v dalších požadavcích i podmínku dodržování nočního klidu a provádění prací o sobotách, nedělích a svátcích jen v době od 08,00 do 20,00 hodin. Ve výjimečných případech může starosta obce od této podmínky upustit s dodatečným odůvodněním v zastupitelstvu obce.

 

 

čl. 4

Závěrečná ustanovení

 

4.1.      Tato směrnice byla projednána na schůzi zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 23.10.2012       a schválena usnesením č. 71/2012

4.2.      Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti od 24.10.2012

4.3.      Touto vnitřní směrnicí č. 01/2012 se zrušuje vnitřní směrnice – Směrnice č. 1/2009 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Hlincová Hora, ze dne 10.11.2009, schválená Zastupitelstvem obce usnesením č. 75.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 k vnitřní směrnici č. 01/2012

 

 

Evidenční

číslo

Druh

řízení

Zahájení řízení

Ukončení řízení

Počet přihlášených

Vybraný dodavatel

Cena zakázky

Číslo smlouvy

Termín plnění

rrxxx

Předmět

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rrxxx

Předmět

 

 

 

 

 

 

 

 

rrxxx

Předmět

 

 

 

 

 

 

 

 

rrxxx

Předmět

 

 

 

 

 

 

 

 

rrxxx

Předmět

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 k vnitřní směrnici č. 01/2012

 

Text výzvy (dle odst. 2.3.2.) na hlavičkovém papíru obecního úřadu:

Obec Hlincová Hora Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu       č. rrxxx na ...................................................

 

1. Zadavatel:

Obec Hlincová Hora, Hlincová Hora č.p. 26, 373 71 Rudolfov, IČ: 00581321, zast. starostou,

Ing. Karlem Fouskem

 

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:

..................................................

 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu:

Zahájení díla:

Ukončení díla:

Ukončením díla se rozumí ..............................

Místo plnění:

 

4. Nabídka bude zpracována v následujícím členění:

I. Základní údaje o uchazeči včetně doložení příslušných dokladů

II. Výše nabídkové ceny včetně DPH

III. Doba plnění zakázky, délka záruky za jakost a záruční podmínky nebo vzor smlouvy s určením, která ustanovení jsou závazná a od kterých se lze odchýlit

IV. Reference o obdobných prováděných akcích

V. atp. .................

 

5. Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohu. Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

 

6. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena, apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně.

 

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu není nutno provádět postupem podle zákona, nýbrž podle této směrnice. V řízení o výběru veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Atp.

Bližší informace o zakázce podá .............

 

7. Podání nabídek

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svojí nabídku na podatelnu Obecního úřadu obce Hlincová Hora, Hlincová Hora č.p. 26, 373 71 Rudolfov, do xx.xx.20xx do xx.xx hodin v zalepené obálce, označené „Výzva - ..........................“.

 

 

V Hlincové Hoře  dne 23.10.2012

 

Aktuality

Řádné zasedání zastupitelstva
Řádné zasedání zastupitelstva dne 26.3.2019
více
Obecní úřad Dubičné
Oznámení místa a doby konání veřejného jednání o návrhu změny č.2 ÚP Dubičné. Viz. příloha
více
Veřejná vyhláška obec JIVNO
Oznámení o zahájení opakovaného řízení. Viz. příloha
více
Zápis č.06/2019
Zápis č.06/2019 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2019
více
Rozpočtové opatření č.3/2019
Rozpočtové opatření č.3/2019 schváleno usnesením č.37
více
Rozpočtové opatření č.2/2019
Rozpočtové opatření č.2/2019 v kompetenci starosty obce
více
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Sobota 27.4.2019
více
Olympijský běh registrace a informace
Registrace a informace o třetím ročníku Olympijského běhu na Hlincové Hoře.
více
Veřejná vyhláška
Vyhláška ministerstva životního prostředí.
více
První svoz BRO odpadu
První svoz hnědých popelnic
více
Poplatky za komunální odpad a pejsky v roce 2019
Možnosti platby poplatků
více
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2019
více
Informace Finančního úřadu
Informace k dani z nemovitých věcí Hlincova Hora
více
Ledax o.p.s - pečovatelská služba
Nabídka pečovatelské služby
více
Komunální odpad 2019
Poplatek za komunální odpad na rok 2019
více
Kácení dřevin mimo les.
Chcete pokácet dřeviny rostoucín mimo les. Jednoduše si v příloze stáhněte žádost.
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 + příloha
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nedílnou součástí vyhlášky je příloha k této vyhlášce.
více
Vzor žádosti o souhlasy ke stavebnímu řízení
Vzor žádosti investora, pověřeného zástupce resp. předkladatele o souhlas ke stavebnímu řízení před podáním na příslušný stavební úřad (SÚ Rudolfov). V příloze vzor ke stažení.
více

Anketa