Úřední deska

Komunální odpad 2019

Poplatek za komunální odpad na rok 2019

                                      Příloha k OZV č. 2/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
              třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
                                             na rok 2019
Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok :
Skutečné náklady za rok 2017 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily :
Kč 279 615,-- a byly rozúčtovány takto :
 
Náklady 279 615,-- děleno 527 (počet osob s pobytem na území obce + počet staveb
určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba) = 530,-- Kč.
V Hlincové Hoře 2. 11. 2018
           
            Celkem poplatek za KO na rok 2019 činí Kč 650,--
             viz. Usnesení č. 21 z mimořádného jednání ZO dne 6. 11. 2018