Obec Hlincová Hora

Povinné informace

1) Oficiální název

Obec Hlincová Hora


2) Důvod a způsob založení

Obec Hlincová Hora vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním subjektu Obec Hlincová Hora je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).
 


3) Organizační struktura

Obec Hlincová Hora má volené zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní.


4) Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní adresa povinného subjektu určená adresa k doručování poštovních zásilek:

Obec Hlincová Hora

č. p. 5

373 71  Hlincová Hora

Telefon: 385 340 453
Fax:

E-mail: obecni.urad@hlincovahora.cz
Www: www.hlincovahora.cz
ID DS: qysa9q4
E-podatelna: podrobnosti o e-podatelně

Další kontaktní údaje

4.2. Adresy úřadoven:

Obec Hlincová Hora

č. p. 5

373 71  Hlincová Hora

4.3. Úřední hodiny

Pondělí:
Úterý: 9:30 - 11:30 hod. 16:00 - 18:00 hod.
Středa:
Čtvrtek: 9:30 - 11:30 hod. 16:00 - 18:00 hod.
Pátek:
Sobota:
Neděle:

4. 4. Telefonní čísla

Telefonní čísla

4. 5. Čísla faxu

Telefonní čísla

4. 6. Elektronická adresa oficiálních internetových stránek

www.hlincovahora.cz

4. 7. Elektronická adresa všech elektronických podatelen

E - podatelna

4. 8. Další elektronické adresy povinného subjektu

Další elektronické adresy


5) Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Číslo účtu: 460947/0300
Banka:  ČSOB, a.s. České Budějovice, pobočka Hroznová ulice
 


6) IČ

Identifikační číslo organizace (IČ): 00581321


7) DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ): nejsme plátci DPH


8) Seznamy hlavních dokumentů

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

             -  Seznamy hlavních dokumentů najdete na naší úřední desce

8.2. Rozpočet

             - Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok


9) Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu.


10) Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 • Písemně
 • Osobně
 • E-mailem
 • Elektronickým podáním
 • Telefonicky

Kontakty na úřad včetně úředních hodin.


11) Opravné prostředky

Odvolání:

 • Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
 • Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.
 • Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 • který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace.


Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.

Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:

 • doručení sdělení o již zveřejněné informaci
 • doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)
 • oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím
 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 


12) Formuláře

Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na úřadu.


13) Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky.

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu, osobně nebo elektronicky.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce.


14) Nejdůležitější předpisy

14. 1. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Hlincová Hora jedná:

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)


Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
 • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.

14. 2. Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu:

vyhlášky a nařízeními.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

 • Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.
 • Úplné znění zákonů lze získat na adrese.

15) Sazebník úhrad za poskytování informací

15. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem

Obec Hlincová Hora je oprávněno žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

 

 
Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
materiálové náklady pořízení kopií v závislosti na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení
náklady na technické nosiče dat dle aktuálních cen technických nosičů dat
odeslání informací žadateli
 • odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
 • balné (paušální sazba)
 • poštovné dle aktuálního ceníku
 • telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb
práce s archiváliemi dle ceníku služeb a úkonů SN ČR
   
 • Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.

 

 


16) Licenční smlouvy:

16.1. Vzory licenčních smluv

Licence nebyly poskytnuty.

16. 2. Licenční smlouvy upravující výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty.


17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zprávy za předchozí roky jsou zveřejněny v samostatné sekci.


18) Seznam organizací

Obec Hlincová Hora není zřizovatelen žádného spolku ani sdružení.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno: Mgr. Martin Pixa
Ulice/č.p.: Lannova tř. 205/16
PSČ, město(obec): 37001, České Budějovice
Telefon: 702 143 548
E-mail: sekretariat@akpixa.cz

Aktuality

Volby
Zveřejnění doby a místa konání voleb do zastupitelstva obce a senátu parlamentu ČR.
více
Loučení s létem 2018
Také letos se rozloučíme s létem
více
Rozpočtové opatření č.10/2018
Rozpočtové opatření č.10/2018 v kompetenci starosty obce
více
Rozpočtové opatření č.9/2018
více
Prodloužení termínu záměru
Termín pro nabídky k pronájmu restaurace Hlincová Hora se prodlužuji do 27.9.2018.
více
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
více
Záměr o vypůjčce
Záměr o vypůjčce MŠ Hlincová Hora
více
Zápis č.66/2018
Zápis č.66/2018 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 28.8.2018
více
Volby
Jmenování zapisovatele VOK obec Hlincová Hora
více
Volby
Počet a sídla volebních okrsků obec Hlincová Hora
více
Zápis č.65/2018 z mimořádného zasedání
Zápis č.65/2018 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 13.8.2018
více
Informace o registrovaných kandidátkách v Hlincové Hoře
Zaregistrované kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Hlincová Hora.
více
Hlincohorské noviny č.28 léto 2018
více
Zrušení připojení na pozemní komunikaci
Usnesení o účasti v řízení ČSZ Hlincová Hora
více
Záměr o pronájmu restauračního zařízení
více
Rozpočtové opatření č.8/2018
Rozpočtové opatření č.8/2018 v kompetenci starosty obce
více
Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu obce Hlincová Hora v tisících Kč 2018 až 2020.
více
Oznámení
dle zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
více
Mimořádné zasedání zastupitelstva 13.8.2018
více
Volby
Počet členů okrskové volební komise
více
Zápis č.64/2018
Zápis č.64/2018 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 24.7.2018
více
UPOZORNĚNÍ
Zrušeny dopolední úřední hodiny
více
Opatření obecné povahy
Žádost o vyvěšení návrhu opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo leteckého pozemního zařízení radiolokátoru České Budějovice.
více
Zápis č.63/2018
Zápis č.63/2018 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.6.2018
více
Hlincohorský triatlon
V sobotu 21. 7.2018 start 13:00 hodin
více
Rozpočtové opatření č.7/2018
Rozpočtové opatření č.7/2018 v kompetenci starosty obce
více
Rozpočtové opatření č.6/2018
Rozpočtové opatření č.6/2018 v kompetenci starosty obce
více
ZMĚNY ÚŘEDNÍCH HODIN
více
Zápis č.62/2018
Zápis č.62/2018 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 22.5.2018
více
Rozpočtové opatření č.5/2018
Rozpočtové opatření č.5/2018 v kompetenci starosty obce
více
Zápis č.61/2018 z mimořádného zasedání
Zápis č.61/2018 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 14.5.2018
více
UOPOZORNĚNÍ
Zrušené úřední hodiny
více
Jmenování pověřence GDPR
více
Zápis z veřejné schůze 15.5.2018
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Budějovicko-Sever
více
UPOZORNĚNÍ
Zrušené úřední hodiny
více
Veřejná schůze občanů Hlincové Hory 15.5.2018
více
Mimořádné zasedání zastupitelstva 15.5.2018
více
Setkání seniorů
Jarní setkání seniorů. Zve OÚ a Dámský klub.
více
Zápis č.60/2018 z mimořádného zasedání
Zápis č.60/2018 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 3.5.2018
více
Zápis č.59/2018
Zápis č.59/2018 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 24.4.2018
více
Rozpočtové opatření č.4/2018
Rozpočtové opatření č.4/2018 v kompetenci starosty obce
více
Velkoobjemové kontejnery od 5.5.2018
více
Mimořádné zasedání zastupitelstva
více
Dne 19.4.2018 jsou zrušeny odpolední úřední hodiny.
více
Dne 17.4.2018 jsou zrušeny úřední hodiny.
více
Zápis č.58/2018
Zápis č.58/2018 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 27.3.2018
více
Svoz nebezpečného a nadměrného odpadu
více
Závěrečný účet obce Hlincová Hora za rok 2017
více
Rozpočtové opatření č.3/2018
Rozpočtové opatření č.3/2018 v kompetenci starosty obce
více
Dokončení opravy silnice III/1468 Zvíkov - Hlincová Hora
více
První svoz BIO odpadu
První svoz bio odpadu (hnědé popelnice) v roce 2018
více
Hlincohorské noviny č.26 zima 2018
více
Pravidla provozování společenského sálu obce Hlincová Hora
více
Oznámení E-On o přerušení dodávky el. energie 4.4.2018 a 6.4.2018
více
Zápis žáků do 1. tříd ZŠ Rudolfov
Zápis žáků do 1. tříd ZŠ Rudolfov na školní rok 2018 - 2019 a kriteria pro přijímání.
více
Zápis č.57/2018
Zápis č.57/2018 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 27.2.2018
více
Rozpočtové opatření č.2/2018
Rozpočtové opatření č.2/2018 v kompetenci starosty obce
více
E-On oznámení
Oznámení E-On o přerušení dodávky el. energie
více
Rozpočtové opatření č.1/2018
Rozpočtové opatření č.1/2018 v kompetenci starosty obce
více
Dne 1.2.2018 jsou zrušeny úřední hodiny.
více
Zápis č.56/2018
Zápis č.56/2018 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 23.1.2018
více
Rozpočtové opatření č.17
Rozpočtové opatření č.15 v kompetenci starosty obce
více
Zápis č.55/2017
Zápis č.55/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2017
více
Dne 16.1.2018 zrušeny úřední hodiny.
více
Poplatek za svoz komunálního odpadu
Poplatek lze platit bankovním převodem
více
Večerní svoz komunálního odpadu
Firma Marius Pedersen podala informaci o večerním svozu komunálního odpadu.
více
Informace k dani z nemovitých věcí
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 pro obec Hlincová Hora
více
Schválený rozpočet MŠ Hlincová Hora na rok 2018 a střednědobý výhled
Schválený rozpočet MŠ Hlincová Hora na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ v tisících 2017 až 2020
více
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2018
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2018
více
PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018
Volba prezidenta 2018 informace a dokumenty
více
Poplatek za komunální odpad pro rok 2018
Příloha k OZV číslo 2/2015 - poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2018
více
Rozpočtové opatření č.15
Rozpočtové opatření č.15 v kompetenci starosty obce
více
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření č. 14 v kompetenci starosty obce
více
Zápis č.54/2017 mimořádné
Zápis č.54/2017 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 27.11.2017
více
Zápis č.53/2017
Zápis č.53/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 21.11.2017
více
Rozsvícení Vánočního stromu 5.12.2017
Náves u pomníčku 5.12.2017
více
Mimořádné zasedání obecního zastupitelstva 27.11.2017
více
Mikulášská nadílka
Také letos přijde na Hlincovku Mikuláš s andělem a čertem.
více
Tradiční setkání seniorů
Vánoční setkání seniorů obce Hlincová Hora
více
Svazek obcí Budějovicko - Sever
Návrh rozpočtu na rok 2018 a Rozpočtový výhled Svazku obcí Budějovicko - Sever pro roky 2018 a 2019
více
Záměr o pronájmu restauračního zařízení
Podrobnosti viz ZÁMĚR
více
Rozpočtová opatření č. 12 a č.13 k zápisu ZO č.52/2017
Rozpočtová opatření č. 12 v kompetenci starosty obce. Rozpočtová opatření č. 13.
více
Zápis č.52/2017
Zápis č.52/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 31.10.2017
více
Oprava silnice III/1468 doplnění linky autobusů ČSAD
Ve dnech 25.10.2017 až 19.11.2017 proběhne oprava silnice III/1468 v úseku Hlincová Hora - Zvíkov Doplnění informace o linkách autobusů ČSAD
více
Zápis č.51/2017
Zápis č.51/2017 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 10.10.2017
více
Mimořádné zastupitelstvo
Mimořádné zasedání obecního zastupitelstva 10.10.2017
více
Volby do poslanecké sněmovny a parlamentu ČR
Oznámení o době a místě konání voleb Obec Hlincova Hora-volby 2017
více
Rozpočtová opatření č. 11 k zápisu ZO č.50/2017
Rozpočtová opatření č. 11 v kompetenci starosty obce.
více
Zápis č.50/2017
Zápis č.50/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.9.2017
více
Výpadky dodávky el. energie Hlincová Hora
Od 25. 9.2017 dochází k nepravidelnému přerušování dodávky el. energie a následně k přerušení dodávek vody.
více
Potřebujete voličský průkaz?
Jak postupovat v případě žádosti o voličský průkaz
více
Loučení s létem
Pozvánka na rozloučení s létem
více
Zápis č.49/2017
Zápis č.49/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 29.8.2017
více
Volby do poslanecké sněmovny a parlamentu ČR
Jmenování zapisovatele OVK obec Hlincová Hora.
více
Volby do poslanecké sněmovny a parlamentu ČR
Informace o volebním okrsku a místě voleb
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2017
Zrušovací ustanovení
více
Rozpočtová opatření č.10/2017
Rozpočtová opatření č. 10 v kompetenci starosty obce
více
Podzimní svoz velkoobjemových odpadů
Podzimní svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů sobota 14.10.2017
více
Úprava úředních hodin
V úterý 15.8.2017 úprava úředních hodin
více
Dne 27.7.2017 jsou zrušeny úřední hodiny
Dne 27.7.2017
více
Zápis č.47/2017
Zápis č.47/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 27.6.2017
více
Rozpočtové opatření č.7
Rozpočtové opatření číslo 7 v kompetenci starosty obce
více
Olympijský běh
Ve středu 21.6.2017 se v Hlincové Hoře běžel Olympijský běh.
více
17. ročník místního triatlonu
Přijďte si zkusit triatlon v malém.
více
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření číslo 6 v kompetenci starosty obce
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
více
Zápis č.46/2017
Zápis č.46/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 23.5.2017
více
Přerušení dodávky elektřiny
Informace E-On
více
18. HORNICKÉ SLAVNOSTI
Rudolfov Farská louka 3. června 2017.
více
Rozpočtové opatření č.5/2017
více
MINIDUATLON KODETKA 2017
Již 9. ročník dětského miniduatlonu bude odstartován v sobotu 20.5.2017
více
Zápis č.45/2017
Zápis č.45/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 25.4.2017
více
Zápis č.44/2017
Zápis č.44/2017 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 18.4.2017
více
ČEVAK kalkulace a skutečné ceny vodné - stočné
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 a dosažené skutečnosti v témže období
více
OZNÁMENÍ ČEVAK
Oznámení o přerušení nebo omezení dodávky vody dle zákona č.274/2001 Sb. paragraf 9 odst,5. Dne 10.5.2017
více
Zápis č.43/2017
Zápis č.43/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 28.3.2017
více
Očkování domácích miláčků
Hromadné očkování pejsků a kočiček, sobota 29.4.2017
více
Hlincohorské noviny č.23 zima - jaro 2017
více
Kontejnery na odpady
Kontejnery na velkoobjemové odpady. Nikoliv na nebezpečné!
více
Kácení dřevin mimo les.
Chcete pokácet dřeviny rostoucín mimo les. Jednoduše si v příloze stáhněte žádost.
více
Smlouva o veřejných službách.
Smlouva o veřejných službách s Dopravním podnikem České Budějovice a.s. v přepravě cestujících na rok 2017 pro obec Hlincová Hora. Viz.příloha
více
Rozpočtový výhled hospodaření obce Hlincová Hora
Rozpočtový výhled hospodaření obce Hlincová Hora 2016 - 2018. Viz.příloha
více
Schválený opravený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2017
Schválený opravený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2017 viz. příloha
více
Závěrečný účet obce Hlincová Hora za rok 2016
Kompletní dokumentace k závěrečnému účtu obce Hlincová Hora za rok 2016. Viz. přílohy
více
Svoz BIO odpadu
První svoz BIO odpadu - hnědé popelnice
více
Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu viz.leták. Přehled svozu odpadů.
více
Zápis č.42/2017
Zápis č.42/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 28.2.2017
více
Upozornění
Změna úředních hodin.
více
Svoz odpadů
Informace o svozu komunálního odpadu, bio odpadu a nebezpečného odpadu.
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 + příloha
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nedílnou součástí vyhlášky je příloha k této vyhlášce.
více
Zápis č.41/2017
Zápis č.41/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 24.1.2017
více
Hlincohorské noviny č.22 - zima 2016/2017
více
UPOZORNĚNÍ
Změna úředních hodin
více
Pozor - ptačí chřipka
Naše obec je do odvolání v pásmu dozoru. Bližší informace čtěte v přílohách.
více
UPOZORNĚNÍ
Dne 19.1. 2017 jsou zrušeny dopolední úřední hodiny.
více
Informace k dani z nemovitých věcí 2017
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2017 pro obec Hlincová Hora.
více
Restaurace na Hlincovce opět v provozu
V pátek 13.1.2017 se otevírá restaurace na Hlincovce. Viz. plakát.
více
Zrušené úřední hodiny
více
Zápis č.40/2016
Zápis č.40/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 20.12.2016
více
Schválené rozpočty na rok 2017
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2017. Schválený rozpočet matřské školy Hlincová Hora na rok 2017.
více
Zápis č.39/2016
Zápis č.39/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 29.11.2016
více
Zápis č.38/2016
Zápis č.38/2016 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 22.11.2016
více
Nalezené klíče
Našel se svazek klíčů
více
UPOZORNĚNÍ
Dne 15.12. 2016 jsou zrušeny odpolední úřední hodiny.
více
ČEVAK vodné stočné 2017
Návrh ceny vodného a stočného na rok 2017
více
Návrh rozpočtu obce Hlincová Hora na rok 2017
více
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
více
E-On oznámení o přerušení dodávky el. energie
Přerušení dodávky el.energie v obci. Týká se VO.
více
Svazek obcí Budějovicko - Sever
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Pohádka v MŠ Hlincová Hora
Mateřská škola zve maminky a děti na Vánoční pohádku. Čtěte pozvánku.
více
Setkání seniorů
Tradiční Vánoční setkání seniorů 13.12. 2016 Blíže viz. pozvánka
více
Mikulášská nadílka
V pondělí 5.12.2016 přijede Mikuláš se svou partou na Hlincovou Horu. Blíže v plakátku.
více
Upozornění
Zrušené odpolední úřední hodiny 24.11.2016
více
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce
V úterý 22.11.2016 se koná mimořádné zasedání zastupitelstva obce.
více
POSLEDNÍ SVOZ BIO ODPADU
více
Zápis č.37/2016
Zápis č.37/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 25.10.2016
více
Dražební vyhláška
Předmětem dražby je chata Hlincová Hora č.e. 161
více
Svatý Martin
Ve čtvrtek přijede před MŠ svatý Martin.
více
Restaurace Jivno
Restaurace "NA NÁVSI" Jivno - vyzkoušejte domácí kuchyni. Dovoz až do domu.
více
UKONČENÍ SVOZU BIO ODPADU
více
Zápis č.36/2016
Zápis č.36/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 27.9.2016
více
Zrušené úřední hodiny
25.10. a 27.10. 2016
více
Svoz BIO odpadu
Hnědé "popelnice"
více
Volby 2016
Opis výsledku hlasování v okrsku č.1 Hlincová Hora
více
Kontejner na velkoobjemový odpad
Od pátku 30.9.2016 můžete vyhodit co se nehodí.
více
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Dne 12.10.2016 viz. příloha
více
Nalezená fena
Byla nalezena fena, kříženec ohaře, na Kodetce Jižní ulice.
více
Volby do zastupitelstev krajů 7. a 8. října 2016
Oznámení o době a místu konání voleb.
více
Zápis č.35/2016
Zápis č.35/2016 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 30.8.2016
více
Nalezený kocour
9.9.2016 nalezen kocour v ulici Ke Hřišti
více
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 22.9.2016
více
VOLBY 7. a 8. října 2016
Volby do zastupitelstev krajů
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)
E-On upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících provoz el. distribučního zařízení. Podrobnosti viz připojené dokumenty.
více
Zrušené úřední hodiny
Ve čtvrtek 8.9.2016
více
Zápis č.34/2016
Zápis č.34/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 23.8.2016
více
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce
více
Zápis č.33/2016
Zápis č.33/2016 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 4.8.2016
více
ZÁMĚR
Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb. §39 o obcích zveřejňuje Obec Hlincová Hora, dále jako zadavatel ,, záměr,, pronajmout formou nájemní smlouvy nebytové prostory pro účely provozu restauračního zařízení, k datu 1. 9. 2016.
více
Zápis č.32/2016
Zápis č.32/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.7.2016
více
Mimořádné zastupitelstvo
Mimořádné zasedání obecního zastupitelstva dne 4.8.2016
více
Hlincohorské noviny č. 20 - léto 2016
více
Nové jízdní řády MHD
Od 28.8.2016 jsou platné nové jízdní řády MHD.
více
Probíhá oprava komunikace
Oprava komunikace III/1468 v úseku Hlincová Hora - Vráto
více
Zápis č.31/2016
Zápis č.31/2016 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 29.6.2016
více
Zápis č.30/2016
Zápis č.30/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 21.6.2016
více
Mimořádné zasedání zastupitelstva
Ve středu 29.6.2016 se koná mimořádné zasedání zastupitelstva obce.
více
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na silnici III/1468 v obci Hlincová Hora – Rudolfov , v kat. území Hlincová Hora – Rudolfov. Důvod : Oprava silnice III/1468 Hlincová Hora - Rudolfov
více
Zápis č.29/2016
Zápis č.29/2016 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 7.6.2016
více
Zápis č.28/2016
Zápis č.28/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 24.5.2016
více
Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy
Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03. Do plného znění opatření obecné povahy lze nahlédnout v přiložených souborech.
více
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce
V úterý 7.6.2016 se koná od 18:00 hodin mimořádné zasedání zastupitelstva na Obecním úřadě
více
Svazek obcí Budějovicko - Sever
Závěrečný účet za rok 2015 - Svazek obcí Budějovicko - Sever
více
Vzor žádosti o souhlasy ke stavebnímu řízení
Vzor žádosti investora, pověřeného zástupce resp. předkladatele o souhlas ke stavebnímu řízení před podáním na příslušný stavební úřad (SÚ Rudolfov). V příloze vzor ke stažení.
více
Zápis č.27/2016
Zápis č.27/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.4.2016
více
Cestování s dětmi do zahraničí
Informace podle právní úpravy platné k 1.1.2016
více
Hlincohorské noviny č. 19 - jaro 2016
více
Rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2016
Schválený rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2016
více
Závěrečný účet obce Hlincová Hora za rok 2015
více
Zápis č.26/2016
Zápis č.26/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 22.3.2016
více
Zápis č.25/2016
Zápis č.25/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 23.2.2016
více
Nabídka kominických služeb
Ceník a kontakt v přiloženém letáku
více
Zápis č.24/2016
Zápis č.24/2016 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.1.2016
více
Zápis do MŠ Hlincová Hora 2016 - 2017
Ředitelka Mateřské školy Hlincová Hora po dohodě se zřizovatelem mateřské školy vyhlašuje zápis do MŠ Hlincová Hora 2016 - 2017
více
Zápisy do MŠ a ZŠ Rudolfov 2016 / 2017
Bližší informace na přiložených letácích
více
Zápis č.23/2015
Zápis č.23/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 29.12.2015
více
Výše poplatku za popelnice na rok 2016
Poplatek za svoz KO na rok 2016. Podrobnosti, pravidla a způsob výpočtu viz odkaz "Poplatek za svoz KO 2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015"
více
Svazek obcí Budějovicko - Sever
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis č.22/2015
Zápis č.22/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 2.12.2015
více
Poplatek za svoz KO 2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
více
Návrh rozpočtu pro rok 2016
více
Zápis č.21/2015
Zápis č.21/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 3.11.2015
více
Vyjádření o existenci sítí - CETIN
CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura poskytuje vyjádření k sítím zdarma. Viz. leták.
více
Zápis č.20/2015
Zápis č.20/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 20.10.2015
více
Zápis č.19/2015
Zápis č.19/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 6.10.2015
více
Zápis č.18/2015
Zápis č.18/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 29.9.2015
více
Zápis č.17/2015
Zápis č.17/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 22.9.2015
více
Zápis č.16/2015
Zápis č.16/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 15.9.2015
více
Veřejná vyhláška
Změna územního plánu města České Budějovice v lokalitě Kaliště II
více
Zápis č.15/2015
Zápis č.15/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 13.8.2015
více
Zápis č.14/2015
Zápis č.14/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 28.7.2015
více
Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky
Předmět veřejné zakázky „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Hlincová Hora“
více
Záměr o pronajmutí restauračního zařízení
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora na svém řádném zasedání dne 23.6.2015 projednalo a všemi hlasy ,, pro ,, ( 7 hlasů ) usnesením č. 58 schválilo zveřejnit záměr o pronájem restauračního zařízení
více
Zápis č.13/2015
Zápis č.13/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 23.6.2015
více
Zrušení výběrového řízení
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora rozhodlo dne 23.6.2015 zrušit výběrové řízení.
více
Zápis č.12/2015
Zápis č.12/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 26.5.2015
více
Svazek obcí Budějovicko - Sever - závěrečný účet za rok 2014
Kompletní závěrečný účet Svazku obcí Budějovicko - Sever, jehož členem je také naše obec Hlincová Hora.
více
Zápis č.11/2015
Zápis č.11/2015 z řádného zasedání zastupitelstva obce dne 28.4.2015
více
Rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2015
Schválený rozpočet obce na rok 2015
více
Zápis č.10/2015
Zápis č.10/2015 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 8.4.2015
více
Zápis č.9/2015
Zápis č.9/2015 z mimořádného zasedání zastupitelstva obce dne 1.4.2015
více
Zápis č.8/2015
z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 24.3.2015
více
MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Ve smyslu zákona č. 128/2000Sb.§ 39 o obcích svolává starosta obce Hlincová Hora mimořádné zasedání členů zastupitelstva obce.
více
Představení obce Hlincová Hora
Video o Hlincové Hoře
více
Zápis č.7/2015
z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 4.3.2015
více

Anketa