Rozpočty obce

Rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2014

Schválený rozpočet Obce Hlincová Hora na rok 2014

 

Příjmy :

1111             Daň z příjmů fyz.osob záv. činnost                            650 000,--

1112             Daň z příjmů OSVČ                                                    110 000,--

1113             Daň z příjmů fyz.osob kapitál. výnosy                        78 000,--

1121             Daň z příjmů práv.osob                                              790 000,--

1211             Daň z přidané hodnoty                                            1 600 000,-- 

1340             Poplatek za svoz komunálního odpadu                    397 000,--

1341             Poplatek ze psů                                                             24 000,--

1351             Odvod z loterií                                                              13 000,--

1361             Správní poplatky                                                            1 500,--

1511             Daň z nemovitosti                                                       410 000,--

4112             Neinv. přijaté dotace ze SR – výkon veř. správy       74 000,-- 

4213             Inv. přijaté dotace – SZIF                                       8 919 846,--

4116             Ost. neinv. přijaté transfery ze SR – Úřad práce       60 000,--  

3111/2324    MŠ – přijaté nekapitálové náhrady                           174 500,--

3412/2324    SK Hlincovka – přijaté nekapitálové náhrady             5 000,--

3639/2131    Příjmy z pronájmu pozemků                                       87 300,--

3727/2111    Separovaný odpad  (EKO-KOM)                                45 000,--  

6310/2141    Příjmy z úroků                                                                   150,--  

6310/2324    Přijaté nekapitálové náhrady (ČNB)                                 10,--   

 

Příjmy :                                                                                        13 439 306,--    

 

Výdaje :

2212/5139      Materiál – silnice                                                           5 000,--

2212/5141      Úroky z úvěru – opravy MK                                      14 000,-- 

2212/5156      PHM                                                                               9 000,--                                   

2212/5169      Zimní údržba a čištění  komunikací                        100 000,--

2219/5141      Úroky z úvěru – cyklostezka                                        9 000,--

2219/5169      Ostatní služby                                                              30 000,--

2221/5151      Studená voda – buňka MHD                                        1 000,--

2221/5154      El. energie – buňka MHD                                           35 000,--

2221/5193      Dopravní obslužnost – MHD                                    210 000,--

2321/5154      El. energie – kanalizace                                              75 000,--

3111/5021      MŠ – ost. osobní výdaje                                              42 000,--  

3111/5031      MŠ – pojistné OSSZ                                                    10 500,--            

3111/5032      MŠ – pojistné ZP                                                           3 800,--            

3111/5038      MŠ – úraz. pojištění                                                         180,--            

3111/5162      MŠ – služby telekom. a radiokom.                            18 000,--                                                      

3111/5331      MŠ - příspěvek na provoz                                        240 000,--

3326/6121      Ochrana památek – rekonstr. náves. kaple           342 800,--

3341/5169      Rozhlas. poplatek                                                            540,--

3399/5175      Pohoštění – kultura                                                    10 000,--

3412/5021      Tělovýchova – ost. osobní výdaje                                2 500,--

3412/5162      Tělovýchova – služby telekom. a radiokom.              5 000,--  

3419/5222      Příspěvky- tělovýchova                                              45 000,--

3421/5141      Úroky z úvěru – dětské hřiště                                      5 000,--             

3613/5141      Úroky z úvěru – víceúčel. zařízení                          136 120,--                

3613/5151      Studená voda                                                               25 000,--

3613/5153      Zemní plyn                                                                  70 000,--  

3613/5154      El. energie                                                                    70 000,--       

3631/5154      El. energie – veřejné osvětlení                                 100 000,--

3631/5171      Opravy – veřejné osvětlení                                        30 000,--  

3639/5011      Platy zaměstnanců                                                    276 000,--

3639/5031      Sociální pojištění                                                         69 000,--

3639/5032      Zdravotní pojištění                                                     25 000,--

3639/5038      Úrazové pojištění                                                          1 160,--

3639/5139      Materiál                                                                       20 000,--

3639/5141      Úroky z úvěru - automobil                                           9 200,--

3639/5156      PHM                                                                             18 000,-- 

3639/5164      Nájemné                                                                            500,--

3639/5167      Školení                                                                            1 000,--             

3721/5169      Nebezpečný odpad                                                      18 000,-- 

3722/5169      Komunální odpad                                                     350 000,-- 

3723/5169      Separovaný odpad                                                    160 000,--

3726/5169      Bioodpad                                                                     50 000,-- 

3729/5169      Objemný odpad                                                          42 000,--

3745/5021      Ost. osobní výdaje – péče o veřejnou zeleň                5 000,-- 

3745/5139      Materiál – péče o veřejnou zeleň                               20 000,--                                   

3745/5156      PHM – péče o veřejnou zeleň                                    15 000,--

3745/5169      Služby                                                                          35 000,-- 

5512/5222      HZS Rudolfov – příspěvek                                        20 000,--

6112/5023      Odměny členů ZO                                                    552 100,--

6112/5031      Sociální pojištění                                                        96 800,--

6112/5032      Zdravotní pojištění                                                    34 900,--

6171/5021      OÚ – ost. osobní výdaje                                           243 000,--

6171/5031      Sociální pojištění                                                        55 500,--

6171/5032      Zdravotní pojištění                                                    19 980,--

6171/5038      Úrazové pojištění                                                            950,--

6171/5139      OÚ – nákup materiálu                                              20 000,--

6171/5161      OÚ – služby pošt                                                          7 000,--

6171/5162      OÚ – telekom. a radiokom. služby                           50 000,--

6171/5166      OÚ – právní služby                                                  102 000,--

6171/5167      OÚ – školení                                                                 3 000,--

6171/5169      OÚ – ost. služby                                                         66 194,--

6171/5172      OÚ- program. vybavení                                            10 000,--

6171/5175      OÚ – občerstvení                                                         1 000,-- 

6171/5229      Příspěvek – SMO                                                         3 000,--

6171/5329      Příspěvek – Budějovicko-Sever                                  6 000,--

6310/5163      Služby peněžních ústavů                                           20 000,--

6320/5163      Pojištění                                                                      39 100,--

6402/5366      Vratky dotací – fin. vypořádání min. let                 12 634,--

 

Výdaje :                                                                                        4 122 458,--

 

                                                                  

8124 Splátky jistiny

 

Splátky úvěru – cyklostezka                                                        272 400,--

Splátky úvěru – opravy místních komunikací                             63 888,--

Splátky úvěru – dětské hřiště                                                        22 200,--

Splátky úvěru – víceúčelové zařízení                                       8 926 713,-- 

Splátky úvěru – automobil                                                             31 647,--        

 

Celkem :                                                                                     9 316 848,--  

 

Výdaje celkem                                                                         13 439 306,--

 

Rozpočet Obce Hlincová Hora je vypracován jako přebytkový.

Z přebytku rozpočtu budou hrazeny splátky úvěrů.

 

Rozpočet Obce Hlincová Hora byl schválen na zasedání zastupitelstva usnesením č. 111 ze dne 30. 12. 2013.