Informace občanům obce

Informace obecního úřadu 19.8.2019

I N F O R M A C E   O B E C N Í H O   Ú Ř A D U

Vážení spoluobčané, sděluji vám další informace.

Níže uvádím výklad příslušného zákona reagující na uvedenou skutečnost, tedy snížení počtu zastupitelů pod minimální hranici.

Po podání rezignací na funkci člena zastupitelstva obce Hlincová Hora podle §55 odst. 2 zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí došlo k poklesu členů zastupitelstva obce na čtyři.

To je počet pod minimální hranicí počtu členů zastupitelstva stanovený zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích § 68:

§68 (1) Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo v obci, městysu, městě, městském obvodu, městské části do 500 obyvatel 5 až 15 členů.

V takovém případě nemůže zastupitelstvo rozhodovat o některých věcech - dle §84 (2)

Podle § 85 je zastupitelstvu obce dále vyhrazeno rozhodování v definovaných úkonech a ) až l).

Podle ustanovení § 58 odst. 4 volebního zákona, nastane-li důvod pro konání nových voleb, zašle prostřednictvím krajského úřadu starosta dotčené obce návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Ministerstvu vnitra do 30 dnů ode dne, ve kterém tento důvod vznikl.

Nově zvolené zastupitelstvo bude ve funkci do konce řádného volebního období, tedy do pravidelných voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022

Obec a Obecní úřad pokračuje ve své práci v omezených kompetencích.

Obecní úřad bude nadále vykonávat agendu státní správy (např. vydávání příslušných souhlasů, rozhodnutí, či potřebná povolení, atd.)

Obec dokončí přístavbu MŠ HH. Dále na základě přiznané dotace z Ministerstva životního prostředí ČR připravíme výběrové řízení na systém odpadového hospodářství, včetně dodavatele nádob na biologické a separované odpady v obci. Ze získaných dotací plánu obnovy venkova Jihočeského  kraje zrealizujeme volnočasovou zónu a provedeme v dalším úseku výměnu obrubníků u chodníků na obytném souboru 1 Hlincová Hora – Kodetka.

 

Přeji krásný zbytek léta

                                                                                         Karel Fousek, starosta obce