Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Hlincová Hora se na svém zasedání dne 10. 12. 2013 usnesením

č. 110 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) :

 

 

 

                                                                  Čl. 1

                                           Úvodní ustanovení

 

(1) Obec Hlincová Hora touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad1.

 

 

 

                                                       Čl. 2

                                                   Poplatník

 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a

odstraňování komunálních odpadů platí2 :

 

a)      fyzická osoba,

 

1.      která má v obci trvalý pobyt,

 

2.      které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky

      povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

 

3.      která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky

      pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

 

4.      které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo

      dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

------------------------

1§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen !zákon o místních poplatcích“)

2§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

 

b)      fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo

      rodinný dům,ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši

      odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální

      rekreaci, bytu nebo rodinného domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit

      poplatek společně a nerozdílně.

 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby

žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

 

 

 

                                                     Čl. 3

                                    Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději

do 15 dnů3 ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

 

(2) Poplatník dle č. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,

      popřípadě jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

 

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo

      popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba

      nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo

      pozemku, na kterém je stavba umístěna.  V případě bytu je poplatník povinen ohlásit

      orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis

      umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází,

      označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na

      kterém je umístěna stavba s bytem.

 

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik

      své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví

      ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.

 

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného

      smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo  Švýcarské

      konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování4.

 

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto

      změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala5.

 

 

--------------------

3§ 32 odst. 2 daňového řádu

4§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

                                                                         Čl. 4

                                              Sazba poplatku

 

(1)   Sazba poplatku je tvořena :

a) z částky 250,-- Kč za kalendářní rok a

       b) z částky uvedené v příloze k OZV č. 1/2013. Tato částka je stanovena na základě

           skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného

           komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

       Příloha je nedílnou součástí  OZV č. 1/2013.

 

(2)   Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz

      netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která

      tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

 

(3)   V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené

      individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se

      poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo

      vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního

      měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce6.

 

 

                                                     Čl. 5

                                         Splatnost poplatku

 

(1) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je splatný jednorázově, a to 

      nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

 

(2) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově

      nejpozději do 31. 7. příslušného kalendářního roku.

 

(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 a 2, je poplatek

     splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková

     povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

 

                                                   Čl. 6

                                     Navýšení poplatku

 

(1)   Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu

      obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem7.

 

(2)   Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad

      zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku8.

 

--------------------

6 § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích

7§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

8 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

                                                       Čl. 7

                          Odpovědnost za zaplacení poplatku

 

 

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento     

      poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém

      případě stejné procesní právo jako poplatník.

 

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek

      jednomu z nich.

 

 

 

                                                      Čl. 8

                            Přechodné a zrušovací ustanovení

 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

      ze dne 20. 11. 2012.

 

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle

     dosavadních právních předpisů.

 

 

 

                                                      Čl. 9

                                                 Účinnost

 

     Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014.