Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hlincová Hora

Zastupitelstvo obce Hlincová Hora se na svém zasedání dne 4.3.2015 usnesením č. 43/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hlincová Hora, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

1) Komunální odpad se třídí na složky:

a)   Biologické odpady
b)   Papír
c)   Plasty včetně PET lahví
d)   Sklo
e)   Kovy
f)    Nebezpečné komunální odpady
g)   Objemný odpad
h)   Směsný komunální odpad
i)   Opotřebený potravinářský tuk a olej

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) a f).

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v obci Hlincová Hora na parkovišti vedle budovy hostince č.p. 26 a v ulici Kodetka Okružní – slepá část ( situační panel ulic OS 1 a 2).

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)  Biologické odpady, barva hnědá
b)  Papír, barva modrá
c)  Plasty, PET lahve, barva žlutá
d)  Sklo, barva zelená
e)  Kovy, barva šedá
f) Opotřebený potravinářský tuk a olej, barva zelená

 

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených stanovištích (tzv. mobilní svoz). Informace o sběru jsou zveřejňovány na úředních deskách (vývěsky) a elektronické úřední desce.

2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích (tzv. mobilní svoz) a dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úředních deskách (vývěsky) a elektronické úřední desce.

3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby, např. popelnice a kontejnery, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu

 

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání se stavebním odpadem.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2015 

 

1) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
2) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

Originální text vyhlášky najdete v příloze

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozv-odpady-obechh.docx 18.7 Kb