Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Hlincová Hora č. 1/2012

o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo obce Hlincová Hora se na svém zasedání dne 28. 8. 2012 usnesením č. 67 usneslo vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

Čl. 1
Místní koeficient

Na celém území obce Hlincová Hora se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich souhrny, ve výši 3. Místní koeficient se nevztahuje na pozemky uvedené v § 5 odst. 1 zákona.

 

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.