Obecně závazné vyhlášky

Požární řád obce

 

Obecně závazná vyhláška obce

 

HLINCOVÁ HORA

 

č. 1/2012

 

 

      Zastupitelstvo Obce Hlincová Hora se na svém zasedání dne 28.3.2012 usneslo vydat  na základě ustanovení  § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb., v platném znění,        a podle § 10a a § 84 odst. 1 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

 

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

Požární řád obce Hlincová Hora upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

 

 

Článek II.

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci Hlincová Hora

 

(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Hlincová Hora, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

 

 (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Hlincová Hora je zajištěna jednotkami Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a JSDHO Rudolfov na základě uzavřené smlouvy o zajištění činnosti jednotky požární ochrany.

 

(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Hlincová Hora

 

a) pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně

    1x ročně a též vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární

    ochraně obce;

b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve

        stanoveném rozsahu pana Jaroslava Petrů, zastupitele obce.

 

 

 

Článek III.

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

 

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

 

a) požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena majiteli a provozovateli živností –

Pohostinství   Tomáš Chumlen

Farma Filip    Vlastislav Filip

 

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

 

 a) období sucha – v letním období, živelné pohromy – povodně, vichřice

 b)   v zimním období – lokální vytápění pevnými palivy.

 

      Požární bezpečnost v uvedených obdobích je zabezpečena směrnicí Obecního úřadu Hlincová Hora (dále jen „OÚ Hlincová Hora“) o technicko organizačním zabezpečení při živelných pohromách, povodních, požárech a větrných smrštích,  vyhláškami obce Hlincová Hora, případně opatřeními a usneseními Zastupitelstva obce Hlincová Hora (dále jen „ZO Hlincová Hora“). Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 1 písm. f) bod 1. zákona o požární ochraně, v platném znění, respektive vychází se z tohoto  ustanovení.

 

 (3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

 

a) drobná podnikatelská činnost

    Pohostinství    Tomáš Chumlen

 

     b) Farma Filip     Vlastislav Filip

 

 

   

Článek IV.

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 

(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Hlincová Hora je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. VI. této vyhlášky.

 

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Hlincová Hora je zabezpečena jednotkami HZS Jčk a JSDHO Rudolfov, uvedenými v čl. II. této vyhlášky.

 

 

 

 

 

 

Článek V.

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 

(1) Obec Hlincová Hora stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

a) přirozené   Rybník Mrhal   

b) umělé        návesní rybníček

   

(2) Obec Hlincová Hora v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu (příjezdové komunikace), který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany, uvedeným v čl. II. odst. 2. této vyhlášky a jednotce Hasičského záchranného sboru Jihočeského  kraje, se sídlem Pražská 52b, PSČ 370 04, České Budějovice (dále jen „HZS Jčk“).

 

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdrojů uvedených v této vyhlášce. Provádění prací, které by omezily nebo znemožnily použití těchto zdrojů vody pro účely požární ochrany, je povinen vlastník nebo uživatel předem projednat s příslušnou správou sboru požární ochrany, tj. HZS Jčk,která může určit podmínky pro zabezpečení požární ochrany.

 

(4) Vlastník pozemku či příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (např. správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo příjezdové komunikaci sám.

 

 

Článek VI.

Seznam ohlašoven požárů odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

      (1) Obec Hlincová Hora zřizuje ohlašovnu požárů, které tvoří přílohu č. 2 této vyhlášky.

 

      (2) Tato ohlašovna je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“

 

 

 

Článek VII.

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

(1) Vyhlášení požárního poplachu v obci Hlincová Hora se provádí:

 

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po

    dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

 

 

      (2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci Hlincová Hora  vyhlašuje voláním  „HOŘÍ“

 

 

 

Článek VIII.

Závěrečná a zrušovací ustanovení

 

 (1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.

 

(2) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

 

Článek IX.

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2012

 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2012

 

 

 

 

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE

 

 

 

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovna požárů obce Hlincová Hora.

 

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce Hlincová Hora určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

 

  

Stupně poplachú

stupeň požárního poplachu

první jednotka PO

druhá jednotka PO

třetí jednotka PO

I.

HZS Jčk

JSDHO Rudolfov

 

II.

 

 

 

III.

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 1/2012

 

 

 

SEZNAM OHLAŠOVEN  požárŮ, ODKUD LZE HLÁSIT POŽÁR

 

 

Seznam ohlašoven

Jméno a příjmení

BYDLIŠTĚ

TELEFON

veřejná   telefonní stanice  O2

Náves Hlincová Hora

387228015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samostatná příloha k vyhlášce č. 1/2012

 

 

 

Základní povinnosti občanů a právnických osob působících v katastru obce Hlincová Hora

 

 

(1) Občané jsou povinni zachovávat potřebnou bdělost a opatrnost, aby nezapříčinili svým chováním vznik požáru.

 

(2) Občané jsou dále povinni:

 

a) nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm na zakázaných místech a na místech se

    zvýšeným požárním nebezpečím, zejména ve stodolách, půdách, sýpkách, kolnách,

    garážích, v blízkosti stohů, skladované píce a dozrávajícího obilím, na pracovištích se

    zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a ve skladištích hořlavých látek a pohonných

    hmot;

b) udržovat pořádek a čistotu na půdách, ve sklepích a na jiných místech, kde může dojít

    ke vzniku požáru nebo ke ztížení zásahu jednotky sboru dobrovolných hasičů;

c) dbát zvýšené opatrnosti při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami, hořlavými

    plyny a požárně nebezpečnými látkami, zejména s nehašeným vápnem, dusíkatými a

    fosforečnými hnojivy;

d) dodržovat zvýšenou opatrnost při skladování látek, které mají sklon k samovznícení,

    zejména uhlí, briket, sena, slámy a pravidelně kontrolovat jejich uskladnění;

e) dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s ohněm, zejména v době sklizně, v době sucha a

    v topném období;

f) nevypalovat trávu, křoviny a nezapalovat hořlavý odpad na stráních, loukách a jiných

    pozemcích, zejména v blízkosti polí, lesů a budov;

g) udržovat v dobrém technickém stavu topidla, krby, kouřovody a komínová tělesa,

    elektrické a plynové spotřebiče a jiná  zařízení, jež mohou být způsobilá ke vzniku

    požáru;

h) instalovat a používat tepelné spotřebiče způsobem určeným výrobcem;

i) skladovat palivo a ukládat jiné hořlavé látky v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů

   a spotřebičů, popel ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob v souladu a pravidly

     shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních       

   odpadů a o systému nakládání se stavebním odpadem;

j) dbát na to, aby nebyly ponechány v provozu bez dozoru takové tepelné spotřebiče a

    zdroje, jejichž technické provedení to vyžaduje;

k) udržovat volný přístup k hlavním uzávěrům vody, plynu, elektrického proudu a

    udržovat volně přístupné únikové cesty a chodby;

 

(3) Občané a  právnické osoby nemohou provádět:

 

a) práce a činnosti, jež mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou způsobilost

    dle  zvláštních předpisů požadovanou pro výkon takových prací a činností;

 

 

b) poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany,

    označení ohlašoven požáru, zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro

    požární techniku a jiná zařízení požární ochrany;

c) zakládat ohně v lese a 50 metrů od jeho okraje, tábořit v lesích a na dalších pozemcích,

    kde to není vyhrazeno;

d) zapalovat táborové ohně a vatry mimo vyhrazená místa a bez příslušného povolení

    Obecního úřadu obce Hlincová Hora;

e) umisťovat zahradní ohniště a krby do  požárně nebezpečných prostorů  pozemků a

    objektů;

f) skladovat v garážích a dalších objektech větší množství hořlavin a pohonných hmot, než

   je povoleno příslušnými obecně závaznými právními předpisy

 

(4) Občané a právnické osoby v souvislosti se zdoláváním požáru jsou dále povinni:

 

a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob;

b) uhasit požár, jestliže je to možné nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření;

c) neodkladně ohlásit každý zjištěný požár na určených ohlašovnách nebo zabezpečit jeho   

    ohlášení;

d) poskytnout osobní pomoc jednotce (jednotkám) sboru dobrovolných hasičů na výzvu

    velitele zásahu, velitele jednotky nebo Obecního úřadu obce Hlincová Hora;

e) poskytnout na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky nebo Obecního úřadu obce

    Hlincová Hora, zejména dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci 

    potřebné  ke zdolání požáru.