Obecně závazné vyhlášky

Příloha k OZV č. 1/2013

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku  na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok :

 

Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily :

Kč 272 248,--  a byly rozúčtovány takto :

 

Náklady 272 248,--  děleno 498 (počet osob s pobytem na území obce + počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 546,-- Kč.