Úřední deska

UPOZORNĚNÍ

Opatření v úředních hodinách

Úprava provozu úředních hodin Obecního úřadu Hlincová Hora

Z důvodu zpřísňujících se opatření v celé České republice a dále na základě Krizového zákona č.240/2000 Sb § 22 (1)

§ 22 (1) Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce /Pozn.: dle § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)/, nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce.

se upravuje režim úředních hodin následovně:

Kontakt s OÚ bude realizován pomocí telefonu 607 875 607, 724 188 852

nebo SMS   607 875 607, 724 188 852

nebo e-mailem   obecni.urad@hlincovahora.cz

starosta@hlincovahora.cz

 

Platby za komunální odpad a psy pokud možno bezhotovostně formou bankovního převodu.

Číslo účtu   460947/0300. Variabilní symbol uvádět číslo popisné.

Po úhradě bude známka na odpadní nádobu vhozena v obálce do poštovní schránky.

Případy vyžadující osobní jednání řešit předem domluvenou schůzkou na telefonech 607 875 607, 724 188 852.

Důrazné upozornění. Pokud nebude mít občan ochrannou roušku nebo jiným náhradním způsobem zakrytá ústa a nos, nebude s ním jednání provedeno.